Sản phẩm hoàn toàn từ rượu trắng nguyên chất ngâm với thân, hạt, và rễ chùm ngây.

Sản phẩm được cấp phép và đáp ứng điều kiện VSATTP.